ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน” (ISO/IEC 17024)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน” (ISO/IEC 17024) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 3 - 5 เมษายน 2560

ตรวจประเมินฯ (โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ (ขอสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบเพิ่มเติม)) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ตรวจประเมินฯ (โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ (ขอสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบเพิ่มเติม)) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการการเงิน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการการเงิน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ตรวจประเมินฯ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ขอใช้สถานที่สอบ) สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล และสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา

ตรวจประเมินฯ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ขอใช้สถานที่สอบ) สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล และสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดอยุธยา

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน(Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ ห้อง เจมินี่ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ..