ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย(ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) ณ บริษัท สุโข สปา จำกัด

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย(ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) ณ บริษัท สุโข สปา จำกัด

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย(ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) ณ บริษัท เฮลท์ ล้านนา จำกัด

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย(ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) ณ บริษัท เฮลท์ ล้านนา จำกัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเ..

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ บริษัท เอสเตทคอนเนอร์ จำกัด

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ บริษัท เอสเตทคอนเนอร์ จำกัด

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุ..

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน” (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(ISO/IEC 17024) ในวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน..

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 1..

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17024) ณ โรงมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17024) ณ โรงมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององคืกรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององคืกรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม..

การสัมมนาเชิงวิชาการผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยก้าวไกลสู่สากล ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

การสัมมนาเชิงวิชาการผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยก้าวไกลสู่สากล ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้..

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม (Industrial Skills Development Center : ISDC)

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม (Industrial Skills Development Center : ISDC)

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา