ข่าวสารและกิจกรรม

Oualifications Frameworks and Recognition in the Digital Era : A SHARE Seminar

 26-06-2562
 525    

ผลักดันอย่างต่อเนื่อง : คุณวุฒิวิชาชีพ โอกาสในการทำงานในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (2)

 นางสาวจุลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฝ่ายวิชาการ ผู้แทนสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ พร้อมผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง กรอบคุณวุฒิและการรับรองในยุคดิจิทัล (Oualifications Frameworks and Recognition in the Digital Era : A SHARE Seminar) ณ  กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียโดยการประชุม จัดโดย EU-SHARE และพันธมิตร ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง สหภาพยุโรปและอาเซียน ในการดำเนนการขับเคลื่อนการรับรองคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ ในภูมิภาคอาเซียน โดยประเด็นน่าสนใจในการสนทนาครั้งนี้คือ ความท้าทายในการเคลื่อนย้ายกำลังคนและการรับรองคุณวุฒิในภูมิภาคในยุคดิจิทัลโดย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการรับรองคุณวุฒิของแต่ละประเทศ และ การรับมืออย่างไรกับการรับรองคุณวุฒิเพื่อการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีในยุคดิจิทัล

โดยบทบาทของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ต้องเตรียมรับมือ ในการเปลี่ยนแปลงของระบบสารสนเทศที่รวดเร็วและการวิวัฒของโลกโดยเดินหน้าในการให้การรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ แก่ประชาชนคนไทย เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของคนในอาชีพ อย่างมีคุณภาพ ด้วยการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใช้ แพลตฟอร์มนานาชาติ เช่น AQRF หรือ bilateral ที่เป็นข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการเชื่อมโยง คุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับอาเซียนและสากล/ End


SITEMAP