Frequently asked Questions

  • เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยประเภทที่สาม นอกเหนือจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตั้งขึ้น

    เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ทำงานอย่างมีเอกภาพ มีความรวดเร็วในการดำเนินงาน ซึ่งต้องอาศัยความเร่งด่วน

    โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนลำดับที่ 32

  • สคช. มีชื่อเต็มว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  

    จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกับดูแลของนายกรัฐมนตรี

    เป็นสถาบันที่ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะทางด้านวิชาชีพ

    โดยกำหนดสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล

    เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

SITEMAP