สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

 21-06-2559    2,445
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานบุคคล มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้องค์กรปฏิบัติภารกิจบรรลุเป้าหมาย ช่วยพัฒนาประสิทธิผลขององค์กร
ดังนั้นการสนับสนุนในการจัดทำมาตรฐานอาชีพของนักบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น
จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรในการได้มาซึ่งนักบริหารงานบุคคลที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร
อีกทั้งมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคลจะช่วยให้ บุคลากรในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคลสามารถพัฒนา
สมรรถนะของตนให้มีความเป็นมืออาชีพ และนำไปสู่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/HRM

 

SITEMAP