สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา

 13-07-2559    1,586
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา

อุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับประเทศมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นผลิตผลจากการเกษตรในประเทศ ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์ แต่ด้วยสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากรในอาชีพผลิตภัณฑ์ยางพาราจึงต้องพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ความคิดใหม่ๆ ต่อยอดความรู้ เทคโนโลยี กระบวนการผลิตยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้เติบโตพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/RUB

SITEMAP