สาขาวิชาชีพเซรามิกส์และเครื่องเคลือบ

 24-09-2561    329
สาขาวิชาชีพเซรามิกส์และเครื่องเคลือบ

ในปัจจุบัน สภาวะการแข่งขันของตลาดเซรามิก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เป็นผลกระทบมาจากกระแสการเปิดการค้าเสรีทำให้ทุกชาติสามารถส่งสินค้าเข้าแข่งขัน ในเวทีการค้าโลกได้อย่างเปิดกว้างยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการผลักดันให้ประเทศไทย มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกให้มีศักยภาพสามารถทัดเทียมสู่ตลาดโลกได้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจทุกด้าน รวมทั้งเร่งยกระดับเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพสินค้า สามารถปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ ให้ก้าวหน้าทันกับตลาดในยุคโลกไร้พรมแดน และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ และต้องรวมตัวกันระหว่างผู้ประกอบการในรูปแบบ “กลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster)” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างกลุ่มสมาชิก ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการดำเนินกิจกรรมยกระดับศักยภาพ การแข่งขัน ของผู้ประกอบการ ซึ่งนับเป็นประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเซรามิกส์และเครื่องเคลือบ

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/CER

SITEMAP