สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

 24-09-2561    464
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นจึงส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพในครั้งนี้จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพให้กับบุคลากรและองค์กรของสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ให้สามารถสร้างมาตรฐานในการแข่งขันและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/FPC

SITEMAP