สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

 06-10-2557    3,398
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

อุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีส่วนสนับสนุนในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการผลิต ทำให้ได้รับประโยชน์ในการขยายตัวไปด้วย ซึ่งมีผลให้ความต้องการแรงงานบุคลากรเพิ่มขึ้นตามมาจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สามารถใช้เป็นแกนกลางในการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรม ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรมการฝึกทักษะ และจัดการทดสอบ โดยที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะได้ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นเฉพาะทางตามความต้องการของผู้ประกอบการนั้นๆ

 

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจการพิมพ์ ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PRT

 

SITEMAP