สาขาวิชาชีพธุรกิจการพิมพ์

 06-10-2557    3,232
สาขาวิชาชีพธุรกิจการพิมพ์

อุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีส่วนสนับสนุนในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการผลิต ทำให้ได้รับประโยชน์ในการขยายตัวไปด้วย ซึ่งมีผลให้ความต้องการแรงงานบุคลากรเพิ่มขึ้นตามมาจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สามารถใช้เป็นแกนกลางในการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรม ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรมการฝึกทักษะ และจัดการทดสอบ โดยที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะได้ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นเฉพาะทางตามความต้องการของผู้ประกอบการนั้นๆ

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจการพิมพ์ ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/index.php?page=Pathway.php&stdID=987&OCC=PRT

 

SITEMAP