สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง

 06-10-2557    7,209
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางหรือรถไฟประเภทต่างๆ และรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการเดินทางทั่วประเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศที่กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเชื่อมต่อการเดินทางกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยทั้งนี้จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนด้วยการพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับคนงาน ช่างเทคนิค จนถึงปริญญาตรีสาขาต่างๆ อย่างเร่งด่วนให้ทัน และด้วยที่เป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ตามนโยบายรัฐบาล จึงทำให้ยังไม่มีมาตรฐานอาชีพของรถไฟความเร็วสูงและระบบรางในประเทศไทย ดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้องเร่งจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพโดยเร็วเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อความต้องการของสถานการณ์ปัจจุบัน
 
สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูง และระบบราง ได้ที่
 

 

SITEMAP