สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

 06-10-2557    10,619
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทอย่างสูงในโลกยุคปัจจุบัน ได้มีการพัฒนามาจนสามารถใช้งานได้หลากหลาย และเป็นเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ความเป็นโลกาภิวัตน์และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ในมิติต่าง ๆ เกิดขึ้นองค์ประกอบหลัก ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ

  • ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications)
  • ฮาร์ดแวร์และชิ้นส่วน (Hardware and Components)
  • ซอฟต์แวร์และบริการ (Software and Services)
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภค (Consumer Electronics)
  • และเนื้อหาสาระและสื่อ (Content and Media) 

          อย่างไรก็ตาม ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบเหล่านี้ปรากฏออกมาในรูปของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจนับได้ว่าได้เปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิงภายในระยะเวลาสั้น ๆ

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ได้ที่ 

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/ICT

 

SITEMAP