สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้

 06-10-2557    3,608
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้

อาชีพในกลุ่มธุรกิจจัดดอกไม้ (Floristry) จัดเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม เป็นอาชีพที่เจ้าของธุรกิจต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจและความรู้เฉพาะในวิชาชีพ สามารถออกแบบจัดดอกไม้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความสามารถและทักษะดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรที่สมบูรณ์ครบทั้งอาชีพ เพราะขาดการพัฒนามาตรฐานอาชีพ ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานอาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพขึ้น เพื่อสามารถพัฒนาทักษะตามมาตรฐานอาชีพ มีการทดสอบสมรรถนะและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของตน

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/FLR

 

SITEMAP