สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร

 06-10-2557    5,789
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร

จากนโยบายครัวไทยครัวโลก ประกอบกับศักยภาพในการประกอบอาหารของคนไทย และอาหารไทยอันเป็นที่ยอมรับชื่นชอบของคนทั้งในระดับประเทศภูมิภาค และนานาชาติ “มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย” จึงเป็นอีกสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศของคนในสายอาชีพนี้

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/THR

 

SITEMAP