• 1
  • 2
   • คณะกรรมการสถาบันฯ
   • คณะผู้บริหารสถาบันฯ
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 11
  • 12
   • รายงานประจำปี 2563
   • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
  • 13
   • มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
   • คู่มือคุณภาพ
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
   • สมัครเป็นผู้ประเมิน
   •  สมัครเป็นองค์กรรับรอง
   • ค้นหาองค์กรรับรอง
   •  สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
   •  สมัครสมาชิก TPQI-NET
   • ค้นหามาตรฐานอาชีพ
   • ตรวจสอบใบประกาศนียบัตร
   • E-Training
  • 18
  • 19
   • รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ปี 2564 ไตรมาส 4
   • รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ปี 2564 ไตรมาส 3
   • รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ปี 2564 ไตรมาส 2
   • รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ปี 2564 ไตรมาส 1
  • 20
  • 21
  • 22
   • ประกาศผล
   • ประกาศเชิญชวน
  • 23
  • 24
  • 25
   • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉบับที่ 2)
   • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 26
  • 27
   • หลักเกณฑ์การจัดแบ่งส่วนงาน
   • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   • โครงสร้างองค์กร
   • หลักเกณฑ์การสรรหาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
   • หลักเกณฑ์การประเมินผลทดลองงานของเจ้าหน้าที่
   • หลักเกณฑ์การจัดฝึกอบรม
   • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
   • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  • 28
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส4
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
  • 29
   • คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
   • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
   • การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ สคช
   • มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • 34
   • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทย
   • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ
  • 35
   • การมีส่วนร่วมและส่งเสริมงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
   • การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสคช.
   • การให้นโยบายเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ก่อนเริ่มการประชุม
   • สคช. ประกาศเจตนารมณ์ ต้านทุจริตแบบ New Normal
  • 36
  • 37
   • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง ไตรมาส 2
   • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง ไตรมาส 1
  • 38
   • การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม
   • สคช. ประกาศเจตนารมณ์ ต้านทุจริตแบบ New Normal
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43