ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. จับมือ มสธ.หนุนเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ ไปสู่วุฒิการศึกษา

18.03.2564
269 View
สคช. จับมือ มสธ.หนุนเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ ไปสู่วุฒิการศึกษา
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อม รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี นางสาวจุลลดา มีจุล นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี ประธานคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน
ดร.นพดล กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งขั้น ในการพัฒนาคน ด้วยการร่วมกันรับรองประสบการณ์บุคคลากร ให้มีโอกาสเดินหน้าไปสู่วุฒิทางการศึกษา โดยการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาแนวทางสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต (Credit bank) ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพเข้าสู่คุณวุฒิทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคคลพร้อมสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกำลังคนในประเทศ
รศ.ดร.ปราณี ยืนยันความพร้อมบูรณาการความร่วมมือให้ทั้ง 2 สถาบัน ซึ่งมีเจตนารมย์เหมือนกัน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ประชากรที่ขาดโอกาสในระบบการศึกษา แต่มีประสบการณ์และความสามารถในอาชีพได้มีโอกาสเติมเต็มสิ่งที่ขาดได้ต่อยอดและพัฒนาประเทศไปพร้อมกัน
สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีหัวใจสำคัญคือการตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้บุคคลได้รับการยอมรับในความสามารถ ด้วยการใช้ประสบการณ์การทำงานมาเทียบเคียงกับวุฒิทางการศึกษา เพื่อเป็นการต่อยอดในอาชีพต่อไป.
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ