ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. ขยับขึ้นระดับ AA อันดับ 3 องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

28.08.2564
1,073 View

ป.ป.ช.ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2564 ชี้ สคช. เป็นหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ในเกณฑ์ระดับ AA ได้ 97.38 คะแนน ขยับขึ้นอันดับ 3 หน่วยงานระดับองค์การมหาชน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ องค์กรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน เข้าร่วมการประเมิน 8,300 หน่วยงาน ผลประเมินสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. อยู่ในระดับ AA ได้ 97.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับ 3 จาก 55 หน่วยงานองค์การมหาชน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้

โดยเฉพาะตัวชี้วัดในด้านการป้องกันการทุจริต การเปิดเผยข้อมูลซึ่ง สคช. ได้ถึง 100 คะแนนเต็ม ขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ 99.45 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน มีการพัฒนาเปิดเผยข้อมูล และการให้บริการสาธารณะผ่านระบบ e-service มากขึ้น ง่ายต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สามารถร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐได้ 
  
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่าเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานของสถาบันฯ ที่ยึดหลักการความโปร่งใส ตรวจสอบได้มาโดยตลอด ทำให้สามารถยกระดับจากองค์กรระดับ A ที่ 92.49 คะแนนในปี 2563 ขึ้นเป็นระดับ AA ที่ 97.38 คะแนนในปี 2564 โดยผลการประเมินที่ได้รับนับเป็นรางวัลของความตั้งใจในการทำงานของฝ่ายบริหาร และบุคลากร ที่มุ่งเน้นป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นแนวทางหลักที่สถาบันฯ ยึดถือปฏิบัติ พร้อมสนับสนุนให้คนไทย คนในอาชีพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริต ที่นับเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่ง สคช. ได้ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อำนาจโดยชอบไม่เลือกปฏิบัติ แก้ปัญหาการทุจริต เบิกจ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมเปิดเผยข้อมูลในหลายช่องทางเพื่อประโยชน์ของประชาชน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความโปร่งใส

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ