ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. คว้ารางวัลยอดเยี่ยม การสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมห้องเรียนเสมือนเพื่อสังคม ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2021

03.08.2564
1,781 View

สคช. คว้ารางวัลยอดเยี่ยม การสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมห้องเรียนเสมือนเพื่อสังคม ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2021

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) คว้ารางวัลยอดเยี่ยม สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมห้องเรียนเสมือนเพื่อสังคม –Virtual Class Room Platform Innovation ในงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2021” หรือ BIDC 2021 ครั้งที่ 8 เพื่อมอบรางวัลผลงานดีเด่น BIDC AWARDS ประจำปี 2021 ให้แก่ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็น Animation, Game, Characters, Computer Graphics และ Mobile Application ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี โดยการประกวดสื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ (Digital Content for Learning Contest 2021) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ส่งผลงาน "TPQI Virtual Classroom : ห้องเรียนอาชีพออนไลน์" และได้รับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลยอดเยี่ยม ในการผลิตสื่อเพื่อสังคม 

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ระบุว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่ สคช. ได้เดินหน้าทำงานเพื่อคนในอาชีพอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้มีการจัดรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ TPQI E-Training และอบรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการอบรมในรูปแบบ Virtual Classroom เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาคนในอาชีพ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบาด สคช. ได้ปรับรูปแบบในการพัฒนาทักษะคน ด้วยช่องทางดิจิทัลมากขึ้นและคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับทุกการเปลี่ยนแปลงทั้งในยุค New Normal และ Next Normal เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพของทุกกลุ่มอาชีพ

สำหรับงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2021” จัดโดย สมาคมอีเลิร์นนิ่ง แห่งประเทศไทย (E-lat) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 5 สมาคมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไทย มีผลงานได้รับรางวัลทั้งหมด 19 รางวัล เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ ที่มีการปรับตัวให้เข้ากับยุค  New Normal ภายใต้สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต และพัฒนารูปแบบการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งโลกอนาคต

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ