จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เม.ย.

ขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/04/2563
117 View