จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ต.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

29/10/2562
89 View