จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารการสอบบนระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test:CBT) โดยวิธีคัดเลือก

พ.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน จ้างพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารการสอบบนระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test:CBT) โดยวิธีคัดเลือก

27/05/2562
71 View