จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน การจัดซื้อพร้อมติดตั้งหน่วยความจำหลัก (Ram) สำหรับเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ณ สถานที่ตั้งหลัก (Data Center:DC Site) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน การจัดซื้อพร้อมติดตั้งหน่วยความจำหลัก (Ram) สำหรับเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ณ สถานที่ตั้งหลัก (Data Center:DC Site) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/05/2562
54 View