จัดซื้อจัดจ้าง

งานจ้างเหมาดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ส.ค.

งานจ้างเหมาดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

26/08/2558
127 View