จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานเทคนิค และฝึกอบรม อาชีพซ่อมบำรุงเครื่องบิน

เม.ย.

โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานเทคนิค และฝึกอบรม อาชีพซ่อมบำรุงเครื่องบิน

29/04/2559
451 View