เกี่ยวกับเรา

ระเบียบและข้อบังคับ

พ.ค.

ข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรอง แก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๗

18/05/2558
226 View