วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

=1){ ?>

=1){ $indexFile=0; while($row_file=mysql_fetch_array($query_file)){ $linkRelativePath = $mod_path_file_fornt."/".$row_file[1]; $downloadFile = $row_file[1]; $downloadID = $row_file[0]; $downloadName = $row_file[2]; if($downloadName=="attach file"){ $downloadName = "Click here to download."; } $countDownload= $row_file[3]; $imageType = strstr($downloadFile,'.'); $indexFile++; ?>

File size : 0.00 Kb
File type :
Download : 0