อำนาจหน้าที่ ICB

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน มีบทบาทและหน้าที่ มีดังนี้
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางของระบบการพัฒนากำลังคน
- ผลักดันให้ผู้ประกอบการรายงานแนวโน้มและความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมให้แก่สถาบันฯ
- ผลักดันให้ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานฝึกอบรม มีส่วนร่วมในระบบการพัฒนากำลังคน