ปฏิทินกิจกรรม

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(คณะครุศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(คณะครุศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17024)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17024) ณ โรงเเรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 7 - 9 มิถุนาคม 2560

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน(Internal Audit) ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน(Internal Audit)ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ โรงเรียนเสริมสวยชลาชลาชล

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ โรงเรียนเสริมสวยชลาชลาชล ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ มหาวิทยาลัยมหาสาคาร

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ มหาวิทยาลัยมหาสาคาร

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยยา

ตรวจติดตามฯ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยยา

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 2..

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน(Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน(Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ ห้องมรกต โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

ประชุมชี้แจงฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร และกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

ประชุมชี้แจงฯ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร และกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17024)

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17024) ณ โรงเเรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 28 - 30 มิถุนาคม 25..

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 - 30 มิถุ..