News and Activities

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “Professional in Rail Industry มืออาชีพด้านระบบราง”

 23-01-2020
 235    

เทคโนโลยี กับคนต้องอยู่ด้วยกันได้

“กอบศักดิ์” ชี้ ประเทศจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนในอาชีพ ให้เป็นมืออาชีพ ทำให้ได้มากกว่าหน้าที่ที่มี เพราะอนาคตแม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาท แต่ก็ยังต้องพึ่งพาคนที่มีคุณภาพศักยภาพ เป็นเหตุให้คนและเทคโนโลยีต้องอยู่ร่วมกันให้ได้

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีสัมมนา “Professional in Rail Industry มืออาชีพด้านระบบราง” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน), ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, นางสาววรชนาธิป จันทนู, นางสาวจุลลดา มีจุล รอง ผอ.สคช., นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี ผอ.ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม, นายถิรเดช มงคลศุภวาร หัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ และนายศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ร่วมในงาน พร้อมได้มอบประกาศนียบัตรให้กับคนในอาชีพที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 114 คน

นายกอบศักดิ์ กล่าวระหว่างการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พัฒนากำลังคน เพื่อผลิตภาพของประเทศ” ว่าระบบรางของไทยกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นสัญญาณที่ดีที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพฯ เพื่อพัฒนากำลังคนให้เป็นคนคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมรางที่เติบโตขึ้น เพราะในอนาคตกำลังคนด้านระบบราง ยังเป็นที่ต้องการนับหมื่นคน ขณะที่อีกหลายอาชีพมีความเสี่ยงที่จะตกงาน โดยเฉพาะคนในโรงงานที่คาดการณ์ว่าภายใน 5-10 ปี จะสุ่มเสี่ยงตกงานมากขึ้นจากระบบแขนกล แต่สุดท้ายกำลังคนจะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยียุคใหม่ได้หากมีการพัฒนาเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยียังคงต้องใช้กำลังคนที่มีศักยภาพในการควบคุม

นายกอบศักดิ์ย้ำว่า เมื่อระบบแขนกลที่เข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมในอนาคตถูกพัฒนามาจากคน เมื่อการพัฒนาคนทั้งการ upskill และ reskill พัฒนาคนที่ไม่มี skill ให้เป็นคนที่มีทักษะ มีมาตรฐานสูง ก็จะทำให้คนมีมูลค่าเป็นที่ต้องการตัวในอุตสาหกรรม นับเป็นหน้าที่สำคัญที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา และรับรองคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ด้านนายนคร ระบุว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมสนับสนุนการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาพื้นฐานเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่ง โดยส่งเสริมให้กำลังคนในอาชีพเห็นความสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้เติบโตในสายงานที่กว้างขึ้น เป็นบุคคลที่ต้องการของผู้ประกอบการ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

จากแผนการลงทุนของประเทศในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ ในส่วนระบบราง คาดการณ์ว่าปี พ.ศ.2565 บุคลากรในตำแหน่งวิศวกร และช่างเทคนิคเพื่อปฏิบัติงานในส่วนการเดินรถและซ่อมบำรุงจะเป็นที่ต้องการไม่น้อยกว่า 7,280 คน ขณะที่ปัจจุบันภาคการศึกษามีแผนผลิตวิศวกรและช่างเทคนิคในสาขานี้เพียง 5,670 คน จึงมีความจำเป็นที่ สคช. จะต้องเตรียมพร้อมพัฒนา และฝึกอบรมกำลังคนในอาชีพทดแทนอัตรากำลังคนที่ยังขาดแคลน โดยเฉพาะสาขาวิชชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบรางเพื่อรองรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางรางที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ระหว่างการเสวนา “Professional in Rail Industry มืออาชีพด้านระบบราง” นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บอกว่า เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับระบบราง เพราะเป็นอีกอาชีพที่มีความสำคัญในอนาคต เพราะระบบรางจะเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะพลิกอนาคตของประเทศ สามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่าง โดยเฉพาะด้านการจราจร ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมลดลงด้วย

#มืออาชีพ #มอช #ระบบราง #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ


SITEMAP
detail-en