ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 21-04-2560
 90    

        เมื่อวันที่ 20 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางโสภาพรรณ  เลอแกลร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ห้องเจมินี่ ชั้น 3 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ ด้านการตรวจประเมิน คือ นายรังสรรค์ นิมิตสวรรค์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ  และนางศศิวิมล  สูงสว่าง  อดีตผู้อำนวยการกลุ่มรับรองระบบงานหน่วยรับรองตามมาตรฐานแห่งชาติ  เป็นวิทยากรร่วมบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินหน่วยรับรองบุคลากร (องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ) ตามแนวทางสากลกระบวนการในการตรวจสอบและรับรอง หลักเกณฑ์การให้ การรับรองในการตรวจประเมินองค์กรฯ และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในการตรวจประเมิน  ซึ่งงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมอบรมในสาขาวิชาชีพต่างๆ จำนวน 55 คน  ได้แก่ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ , สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ , สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล , สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม , สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร , สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวการแพทย์ , สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ , สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน , สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ , สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม , สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ , สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ และสาขาวิชาชีพพลังงานทดแทน