ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ(สถานที่่ที่ใช้ในการทดสอบเพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา และสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ณ บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จำกัด

 21-04-2560
 100    

                วันที่ 19 เมษายน 2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินสถานที่ทดสอบเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ณ บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จำกัด  จังหวัดอยุธยา  โดยมี นายกฤษฎา ผาทอง  นักวิชาการประเมินผลเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมให้ความเห็นสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ได้แก่  คุณสิริรัตน์  ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)   คุณเจษฎา เสลา  หัวหน้าแผนกสอบเทียบทางกล 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ได้แก่  คุณทัศน์พงษ์ สกุลคู กรรมการผู้จัดการ และทนายความที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัท สำนักกฎหมาย ทัศน์พงษ์ สกุลคู  ดร.ธนาสิทธิ์  เพิ่มเพียร  ผู้อำนวยการหลักสูตร การบริหารงานบุคคล และ กลยุทธ์องค์การ  การจัดการปัญญาภิวัฒน์  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557 โดยมี รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   นายธีรศักดิ์   สงวนมานะศักดิ์     ผู้จัดการบริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จำกัด และคณะ ให้การต้อนรับ