ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมิน(สถานที่่ที่ใช้ในการทดสอบเพิ่มเติม) โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

 19-04-2560
 135    

            วันที่ 18 เมษายน  2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินสถานที่ทดสอบเพิ่มเติม ของโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม   ณ   โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ  โดยมี นายนารายณ์ รัตนไพโรจน์ขจี นักวิชาการประเมินผลเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมให้ความเห็นได้แก่ คุณวิวัฒน์ วรรณวิศาล Executive Housekeeper โรงแรม Klapsons the river residences BKK คุณภาวิณี โภชสาลี Executive Housekeeper โรงแรม The Landmark Bangkok Hotel คุณภัทรบดินทร์ ศรีมา ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรม Pacific park hotel  คุณวีระชัย  ชะคำรอด  ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก โรงแรม Dheva mantra resort  คุณโบตั๋น  ชัยภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ  คุณวรา ลอยมา Executive Assistant Manager โรงแรมGrand Pacific Sovereign Resort and Spa  คุณธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิคมสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557  โดยมี คุณสุทัสสา โรจนชีวะ เป็นผู้ประสานงานองค์กรของโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ ชะอำ  คุณถนอมชัย ศุภวิรัชบัญชา ทีมงานที่ปรึกษา คุณธารทิพย์  ธรรมนิตยกุล  ผู้จัดการแผนกต้อนรับและคณะ ให้การต้อนรับ