ข่าวสารและกิจกรรม

งานฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็นองค์กรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

 28-03-2560
 153    

 งานฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็นองค์กรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ผู้แทนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการอบรมจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ การส่งนักศึกษาเข้าสอบในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และการจัดปรับฐานสมรรถนะรายวิชาของแต่ละสาขาให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทบริหารธุรกิจและสาขาการจัดการโลจิสติกส์  เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 17 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ