ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญจาก Institute for Information & Communications Technology Promotion (IITP) เข้าร่วมบรรยายใน การประชุมเชิงปฏิบัติการ TOPCIT Global Workshop 2016 เพื่อประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ Digital Government โดย IITP ยินดีร่วมมือพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

 15-12-2559
 254    

 

นายวีระชัย  ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ และผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ. ดร. อัศนีย์  ก่อตระกูล  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Hanium  Expo  และ ได้เข้าพบกับ President ของ IITP  และผู้บริหาร เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการทำงานร่วมกัน ใน พ..  ๒๕๖๐ เพื่อประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับ Digital Government   โดย IITP ยินดีร่วมมือพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะ ทั้งนี้ยังได้เข้าพบ คณะผู้บริหาร ของ NIA Global Academy  โดย ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะสำหรับข้าราชการ เพื่อรองรับ Digital Government  ทั้งนี้ NIA Global Academy  เป็นสถาบันที่มีประสบการณ์การดูแลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและให้ความรู้กับข้าราชการอย่างเป็นทางการในด้านของ e-Government ในเกาหลี  และเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

การประชุมดังกล่าว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการนำมาใช้ในการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการบริหารจัดการโครงการ สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาดิจิทัลและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๑) สำหรับใช้เป็น กรอบในการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” (Digital Government) ที่มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของภาครัฐ เมื่อวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2559 ณ เมือง Deajeon สาธารณรัฐเกาหลี