ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

 21-04-2560
 92    

            วันที่ 19 เมษายน 2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน  อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  โดยมี  นายสุพงษ์   ขันติวณิชย์  นักวิชาการประเมินผลเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557 โดยมี นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายปณิทัต ลี้จินดา  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  นางกติพรรณ หงส์จิตตินันท์  นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง  นางภัทราพร หงษ์ยันตรชัย  นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพากร นางปราณี  จะไว ผู้ช่วยผู้ทำบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามแอคเค้าติ้งแอนด์ออดิทติ้ง และคณะเข้าร่วมการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และให้การต้อนรับ