ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเข้ากับการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2560

 10-01-2560
 235    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเข้ากับการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2560เพื่อพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและผลักดันให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ อ.สราวุธ ผึ่งประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านการจัดทำมาตรฐานอาชีพ  เจ้าหน้าที่สถาบันฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษานำร่อง 13 สาขาวิชาชีพได้แก่ ICT แมคคทรอนิกส์ รถไฟฟ้าความเร็วสูงและระบบราง โลจิสติกส์  การบิน อุตสาหกรรมการพิมพ์ บริการยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การท่องเท่ียวและการโรงแรม บริการทางการเงิน ก่อสร้าง และค้าปลีก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา