ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เข้าร่วมงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 รุ่น 4 ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)

 05-04-2560
 152    

     เมื่อวันที่ 3 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป  จันทนู  ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024  รุ่น 4”  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การเป็นหน่วยรับรองบุคลากรตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดย คุณปริยดา พยุงธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคนิคสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (Introduction to ISO/IEC 17024 : 2012) และทีมงานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ณ ห้อง Magic 1 โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันไทย – เยอรมัน  สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์  สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ร่มเกล้า)  บริษัท อีอาร์เอ พร็อพเพอร์ตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ) เป็นต้น ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรในครั้งนี้จะสร้างบุคลากรที่สำคัญในกระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

วิดีโอ