ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา (ขอขยายขอบข่ายเพิ่มเติม) ณ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม

 20-03-2560
 128    

               วันที่ 16 มีนาคม  2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อขยายขอบข่ายสาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม โดยมี  นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ นักวิชาการประเมินผลเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมให้ความเห็นได้แก่  นางนภารัตน์  ศรีละพันธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอาชีพสปา นางสาวภัทริทราพร  เขียวสนั่น  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลค์ ไลน์ จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557  โดยมี นายกรด โรจนเสถียร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดเป็นผู้แทนองค์กรของโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม และคณะให้การต้อนรับ