ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ให้การต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

 03-04-2560
 121    

 

สคช. ให้การต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

               เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560  นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาววรชนาธิป จันทนู ให้การต้อนรับ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งหารือแนวทางในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในเรื่องของมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญโดยมีการนำร่องในส่วนของการพัฒนาดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ นอกจากนี้ ยังเน้นนโยบายนำร่องการพัฒนาเกษตรกร 4.0 โดยคาดว่า จะมีการลงนาม MOU เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนบุคลากรภาครัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกภูมิภาคให้มีการพัฒนาศักยภาพตอบโจทย์ Thailand 4.