ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ(สถานที่ทดสอบเพิ่มเติม) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา

 27-03-2560
 273    

                 วันที่ 24 มีนาคม 2560  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินสถานที่ทดสอบเพิ่มเติม ของสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน  ณ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา   โดยมี  นายกฤษฎา   ผาทอง  นักวิชาการประเมินผลเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และนางสาวทักษพร เย็นตระกูล นักวิชาการประเมินผล โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมให้ความเห็นได้แก่ ดร.อรุณี  แสงวารีทิพย์  ข้าราชการบำนาญ กรมศุลกากร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง นางสาวธีร์วรา บวชชัยภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557  โดยมี นายพิพัฒน์  กอกรรณิกา ผู้จัดการสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย นายธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต รักษาการหัวหน้าภาควิชาโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนาและคณะ ให้การต้อนรับ