• 1
  • 2
   • คณะกรรมการสถาบันฯ
   • คณะผู้บริหารสถาบันฯ
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 11
  • 12
   • รายงานประจำปี 2564
   • รายงานผลการดำเนินงานปี 2564
  • 13
   • คู่มือคุณภาพ
   • มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
   • สมัครเป็นผู้ประเมิน
   • สมัครเป็นองค์กรรับรอง
   • ค้นหาองค์กรรับรอง
   • สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
   • สมัครสมาชิก TPQI-NET
   • ค้นหามาตรฐานอาชีพ
   • ตรวจสอบใบประกาศนียบัตร
   • E-Training
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
   • รายชื่อผู้รับ - ยื่นซองเสนอราคา
   • ราคากลาง
   • ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
   • ประกาศเชิญชวน
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
   • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน
   • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
   • การบรรจุและตั้งบุคลากร
   • การพัฒนาบุคลากร
   • การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
   • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  • 28
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4
   • ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • 29
   • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
   • คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
   • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  • 36
  • 37
  • 38
   • การจัดกิจกรรม CSR สานฝัน ปันใจ สู่น้อง
   • การจัดกิจกรรมทำบุญประจำปี 2565
   • การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบของสคช.(ภาษาอังกฤษ) ปี 2565
   • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบของสคช.(ภาษาไทย) ปี 2565
   • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43