• 1
  • 2
   • คณะกรรมการสถาบันฯ
   • คณะผู้บริหารสถาบันฯ
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 11
  • 12
   • รายงานประจำปี 2562
   • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
  • 13
   • มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
   • คู่มือคุณภาพ
   • คู่มือการปฏิบัติงานในสภาวะต่างๆ เช่นสถานการณ์วิกฤตเชื้อโรคต่างๆและอื่นๆ
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
   • สมัครเป็นผู้ประเมิน
   • สมัครเป็นองค์กรรับรอง
   • ตรวจสอบใบประกาศนียบัตร
   • ค้นหาองค์กรรับรอง
   • เข้าสู่ระบบ TPQI-NET
   • สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
   • สมัครสมาชิก TPQI-NET
   • ค้นหามาตรฐานอาชีพ
   • E-Training
  • 18
  • 19
  • 20
   • รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 4
   • รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 3
   • รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 2
   • รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 1
  • 21
  • 22
   • ประกาศเชิญชวน
   • ประกาศผล
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
   • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563
   • ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง โครงสร้างองค์กรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
   • ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน การบริหาร และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
   • ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการทดลองงานของเจ้าหน้าที่ทดลองงาน 2561
   • ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 2559
   • ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการสรรหาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2559
   • ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการจัดการฝึกอบรม และค่าใข้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2556
  • 28
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
   • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
  • 29
   • คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
   • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
  • 30
  • 31
   • ปี 2563 ไตรมาส1, 2
   • ปี 2562
   • ปี 2561
  • 32
  • 33
   • มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   • การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ สคช
  • 34
   • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทย
   • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ
  • 35
  • 36
  • 37
   • รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2563
   • รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สคช.
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43