Press Release

Profile Video

Jun.

มืออาชีพปลายด้ามขวาน

03.11.2563
2,538 View

[เรื่องของอาหารฮาลาล เรามีความรู้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่การเป็นมืออาชีพ ได้มันอยู่ในอีกระดับ ที่ทำเพิ่มคุณค่า มันเป็นวิชาการที่เราต้องฟัง ต้องรู้ มีประโยชน์ หนึ่งปัจจัยของความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือความเหลื่อมล้ำ ความยากจน จะเห็นว่ารายได้ของคนในพื้นที่น้อยมาก ปีหนึ่ง 15,000 บาทเอง ทำอะไรได้บ้างถ้าอยู่ในจังหวัดอื่น มันแทบทำอะไรไม่ได้เลย ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะช่วยได้ ช่วยสร้างอาชีพ ทำให้ยกระดับ ทั้งคุณค่า ทักษะ และความรู้ ซึ่งมันตอบโจทย์ในพื้นที่] ... พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ