สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

สคช. เชี่ยวชาญ สานสร้างมาตรฐานอาชีพ

แชร์เว็บนี้

Video

Certification Body

An accredited registrar of personal competency according to occupational standards: is a key organization accredited by recognized accrediting body for its competence of each occupations. TPQI has piloted the certification bodies which are both of public and private organizations under the requirement, method and conditions of certification letter to the certification body.

Activities

สคช.เปิดโอกาสให้ผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ เข้ามาทดสอบความเป็นมืออาชีพ
สอบประเมินฯอาชีพนักแปล ชั้น 4
Professional in Rail Industry มืออาชีพด้านระบบราง
Assessor Day ผู้ตรวจผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของประเทศไทยก้าวสู่สากล
SITEMAP