นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

=TO_DAYS(NOW()) ) OR (TO_DAYS(".$mod_tb_root."_sdate)<=TO_DAYS(NOW()) AND ". $mod_tb_root."_edate='0000-00-00 00:00:00' ) OR (TO_DAYS(".$mod_tb_root."_sdate)<=TO_DAYS(NOW()) AND TO_DAYS(".$mod_tb_root."_edate)>=TO_DAYS(NOW()) )) AND ".$mod_tb_root."_masterkey='".$masterkey."' AND ".$mod_tb_root."_language='".$txtLanguage."'"; $sql_cms.=" AND ".$mod_tb_root."_status !='Disable' "; if($ru>=1){ $sql_cms.=" AND ".$mod_tb_root."_gid ='".$ru."' "; } $query_cms=mysql_query($sql_cms); $TotalRecordCount=mysql_num_rows($query_cms); //print_pre($TotalRecordCount); # Find max page size ######################### if($TotalRecordCount>$PageSize) { $NoOfPage= ceil($TotalRecordCount/$PageSize); } else { $NoOfPage=1; } # Recover page show into range ######################### if($PageShow>$NoOfPage) { $PageShow=$NoOfPage; } # Select only paging range ######################### $RecordStart = ($PageShow-1)*$PageSize; $sql_cms.=" ORDER BY ".$mod_tb_root."_order DESC LIMIT $RecordStart,$PageSize"; //echo $sql_cms; $query_cms=mysql_query($sql_cms); $count_row_cms=mysql_num_rows($query_cms); if($count_row_cms>=1){ ?> 1) { ?>
  • First
  • First
  • $NoOfPage) { $maxpage=$NoOfPage; } if($maxpage<$txtMaxCountPage) { $maxpage=$txtMaxCountPage; } if($maxpage-$minpage<=$txtMaxCheckPageA) { $minpage=$maxpage-$txtMaxCheckPageB; } if($NoOfPage<$txtMaxCountPage) { $maxpage=$NoOfPage; } for($i=$minpage;$i<=$maxpage;$i++) { if($i==$PageShow){ ?>
  • Last
  • Last
File size :
File type :
Updated :
1) { ?>
  • First
  • First
  • $NoOfPage) { $maxpage=$NoOfPage; } if($maxpage<$txtMaxCountPage) { $maxpage=$txtMaxCountPage; } if($maxpage-$minpage<=$txtMaxCheckPageA) { $minpage=$maxpage-$txtMaxCheckPageB; } if($NoOfPage<$txtMaxCountPage) { $maxpage=$NoOfPage; } for($i=$minpage;$i<=$maxpage;$i++) { if($i==$PageShow){ ?>
  • Last
  • Last