ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน..
06-10-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบุรี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน..
06-10-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ (E-Driver)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนร่วมประชุมหารือกับสถาบันอาหา..
06-10-2560 more information
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ ผอ.วรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมหารือกับสถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน..
02-10-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ มหาวิทยาลัยธนบุรีและโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ บางกอก ไดร์ฟวิ่ง
สคช. จับมือ สทท. จัดทำมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยว
02-10-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพผนึกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยว ตอบรับนโยบายรัฐที่มุ่งผลักดันไทยเป็นฮับด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตอัน..
สคช. หารือการขับเคลื่อนกำลังคนในระบบราง
02-10-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีีพ องค์การมหาชน หรือ สคช. หารือกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนในระบบราง ณ ห้องบอร์ดรูม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
รองนายกฯ หนุนเชียงใหม่สร้างคนภาคการศึกษา สู่ 4.0 ด้าน สคช. ..
02-10-2560 more information
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษและมอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานของอาชีวศึกษาจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่โดยย้ำรัฐสนับสนุนพัฒนาภาคการศึกษาผลิตคนให้ตอบโจทย์ตลาดอาชีพ สู่ 4.0
รวมพลังคนภาครัฐประชาพิเคราะห์พัฒนาทักษะดิจิทัล
20-09-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สรอ. จัดงานประชาพิเคราะห์ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ระดมความเห็นจากผู้แทนผู้บริหารระดับสู..