ข่าวสารและกิจกรรม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างมาตรฐาน..
19-09-2560 more information
การลงนามความร่วมมือระหว่างนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธาน ทั้งนี..
สคช.ร่วมงาน เพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน SMEs มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0
15-09-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เข้าร่วมงาน เพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน SMEs มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 Stem Workforce Towards Thailand 4.0 โดยกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น
สคช. ขับเคลื่อนมตราฐานอาชีพของไทย ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กับ..
13-09-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระรครเหนือ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากหน่วยงานจากโรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลเอกชน ..
ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้..
13-09-2560 more information
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายนพดล ปิยะตระภูมิ และนาวาตรีหญิงกิตติยา เอ็ฟฟานส์ รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ ของสถาบันรับรองคุณภา..
สคช. จับมือ ICDL พาคนไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยมาตรฐานสากล
13-09-2560 more information
รัฐจับมือสากล เดินหน้าในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยเครื่องมือ ประเมิน มาตรฐานสากล รับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ตามรอยยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล พัฒนาคนพัฒนาเ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติ..
11-09-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
สคช.จัดงานสัมมนา “ยกระดับการรับรองสมรรถนะของบุคลากรไทยสู่สาก..
11-09-2560 more information
งาน สัมมนา “ยกระดับการรับรองสมรรถนะของบุคลากรไทยสู่สากล” เพื่อพัฒนาระบบงานการรับรองสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน..
11-09-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้