ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
พิธีมอบประกาศนียบัตร " RMUTT Innovative University : Digital..
27-09-2561 more information
พิธีมอบประกาศนียบัตร " RMUTT Innovative University : Digital Workforce "
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมหารือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อหาแนว..
27-09-2561 more information
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมหารือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางร่วมมือเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานอาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมหารือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กท..
27-09-2561 more information
รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ประธานอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ นำทีม สคช. โดย ผอ. บค.4 และนายพุธิกร เข้าพบอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พญ. ประนอม คำเที่ยง พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล อสม. และ กรมอนามัย หารือก..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสภาการศึกษา จัดกา..
20-09-2561 more information
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสภาการศึกษา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มสาขาปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงาน และพลังงานทดแทน
"โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ นำร่องการประเมิน DL ต้นแบบโรงเรียน..
15-09-2561 more information
"โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ นำร่องการประเมิน DL ต้นแบบโรงเรียนมัธยมทางภาคเหนือพร้อมครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมทั้งหมดจังหวัดแพร่1, 400คน"
“ยกระดับธุรกิจเสริมสวยภาคใต้ มั่นคง สร้างรายได้ยั่งยืน ด้วยค..
15-09-2561 more information
“ยกระดับธุรกิจเสริมสวยภาคใต้ มั่นคง สร้างรายได้ยั่งยืน ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ"
สคช.ร่วมกับราชมงคลธัญบุรี ระดมสมองและรับฟังความคิดเห็นการจัด..
14-09-2561 more information
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในการระดมสมองจากบุคคลในอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐ..
“ยกระดับเกษตรกรไทย มั่นคง ยั่งยืน ด้วยมาตรฐานอาชีพ”
05-09-2561 more information
“ยกระดับเกษตรกรไทย มั่นคง ยั่งยืน ด้วยมาตรฐานอาชีพ” สคช. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมมาธิการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและสหกรณ์