ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
"ผู้บริหาร สคช. ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร อาชีพธุรกิจเสริมส..
29-11-2561 more information
ผู้บริหาร สคช. ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร อาชีพธุรกิจเสริมสวย และธุรกิจบริการสุขภาพ ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิ..
27-11-2561 more information
สถาบันคถณวุฒิวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานงานระบบขนส่งทางราง 2562-2565 ณ ห้องประชุมพญาไท โรงแรมเอเช..
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพโลจิสติกส..
27-11-2561 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ
“สคช. นำร่องกิจกรรมร่วมกับธนาคารออมสินในงาน Thailand Street ..
27-11-2561 more information
“สคช. นำร่องกิจกรรมร่วมกับธนาคารออมสินในงาน Thailand Street Food ช้อปเพลิน เดินชิม" ณ ตลาดวชิรา อ.เมือง จ.สงขลา” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561
การประชุมโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาช..
07-11-2561 more information
การประชุมโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ
คณะผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเยี..
05-11-2561 more information
คณะผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เฮลท์ ล้านนา สปา
สคช. ลงนามกับ ม. พะเยาพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
05-11-2561 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน ) ลงนามกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
สคช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุม ระบบ..
02-11-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุม ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21