ข่าวการประเมินฯ

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุม..
09-03-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้การรับรองแก่องค์กรที่มีความประสงค์จะขอยื่นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชี..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติ..
16-02-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครั..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติด..
15-02-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติด..
15-02-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใ..
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 ร่วมสังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะ สา..
06-02-2561 more information
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมสังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์+ปฏิบัติ) สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น2โดยมีผู..
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมินสมรรถน..
05-02-2561 more information
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย ชั้น 2
รักษาการผู้อำนวยสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 สคช. ร่วมสังเกตก..
30-01-2561 more information
นายวัชรพงศ์ วราภรณ์ รักษาการผู้อำนวยสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมสังเกตการณ์การประเมินสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาส่งออกและนำเข้า ชั้น1, 3, 4
รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 ร่วมสังเกตการ..
30-01-2561 more information
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 นายวัชรพงศ์ วราภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมสังเกตการณ์การประเมินสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาช..