=1){?> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

=1){?> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

=TO_DAYS(NOW()) ) OR (TO_DAYS(".$mod_tb_root."_sdate)<=TO_DAYS(NOW()) AND ". $mod_tb_root."_edate='0000-00-00 00:00:00' ) OR (TO_DAYS(".$mod_tb_root."_sdate)<=TO_DAYS(NOW()) AND TO_DAYS(".$mod_tb_root."_edate)>=TO_DAYS(NOW()) )) AND ".$mod_tb_root."_masterkey='".$masterkey."' AND ".$mod_tb_root."_language='".$txtLanguage."' AND ".$mod_tb_root."_subject !=''"; $sql_cms.=" AND ".$mod_tb_root."_status !='Disable' "; if($g>=1){ $sql_cms.=" AND ".$mod_tb_root."_gid ='".$g."' "; } if($sg>=1){ $sql_cms.=" AND ".$mod_tb_root."_sgid ='".$sg."' "; } $query_cms=mysql_query($sql_cms); $TotalRecordCount=mysql_num_rows($query_cms); # Find max page size ######################### if($TotalRecordCount>$PageSize) { $NoOfPage= ceil($TotalRecordCount/$PageSize); } else { $NoOfPage=1; } # Recover page show into range ######################### if($PageShow>$NoOfPage) { $PageShow=$NoOfPage; } # Select only paging range ######################### $RecordStart = ($PageShow-1)*$PageSize; $sql_cms.=" ORDER BY ".$mod_tb_root."_order DESC LIMIT $RecordStart,$PageSize"; //echo $sql_cms; $query_cms=mysql_query($sql_cms); $count_row_cms=mysql_num_rows($query_cms); if($count_row_cms>=1){ ?> 1) { ?>
  • หน้าแรก
  • หน้าแรก
  • $NoOfPage) { $maxpage=$NoOfPage; } if($maxpage<$txtMaxCountPage) { $maxpage=$txtMaxCountPage; } if($maxpage-$minpage<=$txtMaxCheckPageA) { $minpage=$maxpage-$txtMaxCheckPageB; } if($NoOfPage<$txtMaxCountPage) { $maxpage=$NoOfPage; } for($i=$minpage;$i<=$maxpage;$i++) { if($i==$PageShow){ ?>
  • หน้าสุดท้าย
  • หน้าสุดท้าย
=1){ $sql_subgroup.=" AND ".$mod_tb_root_sub_group."_gid ='".$g."' "; } $sql_subgroup .=" order by ".$mod_tb_root_sub_group."_order desc"; $query_subgroup=mysql_query($sql_subgroup); $countRow =mysql_num_rows($query_subgroup); if($countRow>0){?> =1){ while($row_cms=mysql_fetch_array($query_cms)){ $txt_cms_id=$row_cms[0]; $txt_cms_subject=rechangeQuot($row_cms[1]); $txt_cms_key=$row_cms[2]; $txt_cms_detail=rechangeQuot($row_cms[3]); $txt_cms_deate=ShowDateWe($row_cms[4]); $txt_cms_pic='upload/'.$txt_cms_key.'/pictures/'.$row_cms[5]; $txt_cms_picRoot=$core_path_root.'/upload/'.$txt_cms_key.'/pictures/'.$row_cms[5]; if(!is_file($txt_cms_pic)){ $txt_cms_pic="images/nopic/noNews.jpg"; }else{ $txt_cms_pic=$txt_cms_pic; } $txt_cms_view=number_format($row_cms[6]); $txt_cms_gid=$row_cms[7]; $txt_cms_type=$row_cms[8]; $txt_cms_url=$row_cms[9]; $txt_cms_file=$row_cms[10]; if($txt_cms_type=="url"){ $valLinkDownload= "downloadurl.php?".encodeURL("cID=$txt_cms_id&kID=$txt_cms_key"); $valTargetPreview="_blank"; $downloadFile = "link.link"; $imageType = "Link"; $imageFileSize = "-"; }else{ $valLinkDownload= "downloadFile.php?".encodeURL("cID=$txt_cms_id&kID=$txt_cms_key"); $valTargetPreview="_self"; $downloadFile = $txt_cms_file; $imageType = strstr($downloadFile,'.'); $linkRelativePath = $mod_path_file_fornt."/".$txt_cms_file; $imageFileSize =get_IconSize($linkRelativePath); if($imageType==".pdf"){ // $valLinkDownload="downloadRead.php?".encodeURL("cID=$txt_cms_id&kID=$txt_cms_key"); // $valTargetPreview="_blank"; $valLinkDownload="purchase.php?".encodeURL("g=$g&cID=$txt_cms_id&kID=$txt_cms_key"); // $valLinkDownload="javascript:openPdfModDwonload('".$txt_cms_id."','".$txt_cms_key."','downloadRead.php','boxAllDownloadList','boxAllOpenPdf')"; $valTargetPreview="_self"; }else{ $valLinkDownload= "downloadFile.php?".encodeURL("cID=$txt_cms_id&kID=$txt_cms_key"); $valTargetPreview="_self"; } } $indexCount++; ?>
File size :
File type :
Updated :
1) { ?>
  • หน้าแรก
  • หน้าแรก
  • $NoOfPage) { $maxpage=$NoOfPage; } if($maxpage<$txtMaxCountPage) { $maxpage=$txtMaxCountPage; } if($maxpage-$minpage<=$txtMaxCheckPageA) { $minpage=$maxpage-$txtMaxCheckPageB; } if($NoOfPage<$txtMaxCountPage) { $maxpage=$NoOfPage; } for($i=$minpage;$i<=$maxpage;$i++) { if($i==$PageShow){ ?>
  • หน้าสุดท้าย
  • หน้าสุดท้าย