การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

Open Data Integrity and Transparency : OIT
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
 • 2
  ข้อมูลผู้บริหาร
 • 4
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • 11
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 12
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • 13
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • • มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
  • • คู่มือคุณภาพ
  • • คู่มือการปฏิบัติงานในสภาวะต่างๆ เช่นสถานการณ์วิกฤตเชื้อโรคต่างๆและอื่นๆ
 • 14
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • 15
  ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
 • 16
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 18
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 19
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • 20
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 21
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 22
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 23
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 24
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • 25
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 26
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 27
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 28
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • 29
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • • คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
  • • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
 • 30
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 31
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 32
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 33
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • • มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • • การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ สคช
 • 34
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทย
  • • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ
 • 35
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • 36
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • 37
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • 38
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 39
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 40
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 41
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • 42
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • 43
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
risk-management